Quotes by Milton Sapirstein

Education, like neurosis, begins at home.
– Milton Sapirstein