Quotes by Yevgeny Zamyatin

Explosions are not comfortable.
– Yevgeny Zamyatin