Taisen Deshimaru Quote

Think with your whole body.
– Taisen Deshimaru