Chiang Kai-shek Quote

We become what we do.
– Chiang Kai-shek