John N. Mitchell Quote

Our attitude toward life determines life's attitude towards us.
– John N. Mitchell