Joe Namath Quote

When you win, nothing hurts.
– Joe Namath