Dan Quayle Quote

I want to be Robin to Bush's Batman.
– Dan Quayle