Yitzhak Rabin Quote

Enough of blood and tears. Enough!
– Yitzhak Rabin