Babe Didrikson Zaharias Quote

Loosen your girdle and let 'er fly!
– Babe Didrikson Zaharias