Jiang Zemin Quote

It takes two hands to clap.
– Jiang Zemin