Enrique Iglesias Quote

I always respect a woman.
– Enrique Iglesias