Daisaku Ikeda Quote

No one should be left to suffer alone.
– Daisaku Ikeda