Deepak Chopra Quote

When you make a choice, you change the future.
– Deepak Chopra