Honore de Balzac Quote

I do not regard a broker as a member of the human race.
– Honore de Balzac