Napoleon Bonaparte Quote

If you start to take Vienna - take Vienna.
– Napoleon Bonaparte