Napoleon Bonaparte Quote

Men are more easily governed through their vices than through their virtues.
– Napoleon Bonaparte