Napoleon Bonaparte Quote

Men take only their needs into consideration - never their abilities.
– Napoleon Bonaparte