Napoleon Bonaparte Quote

Ten people who speak make more noise than ten thousand who are silent.
– Napoleon Bonaparte