Xun Zi Quote

Human nature is what Heaven supplies.
– Xun Zi